Program digitalizare a sistemului Afacerilor Interne 2022-2025

Extras din Program de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului Afacerilor Interne pentru anii 2022-2025

Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 947 din 28-12-2022

Lista sarcinilor direct legate de IT

I. INTRODUCERE

Programul va contribui la implementarea prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană (în continuare – UE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, și anume: asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale; prevenirea și combaterea corupției și a altor activități ilegale; încurajarea și promovarea punerii în aplicare a instrumentelor tehnologiilor informaționale și de comunicații (în continuare – TIC) pentru o mai bună guvernanță, formarea profesională și utilizarea platformei de instruire la distanță; dezvoltarea conținutului digital; îmbunătățirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în comunicațiile electronice; crearea unui corp de funcționari publici profesioniști, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorității, precum și pe recrutarea, formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiții echitabile și transparente.

Programul va îngloba o parte dintre elementele stabilite în Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030” (în continuare – SND „Moldova Europeană 2030”), și anume cele ce țin de: ocuparea formală, asigurarea formării profesionale, sporirea aptitudinilor și capacităților de angajare profesională, reducerea semnificativă a corupției și a mituirii în toate formele sale, dezvoltarea eficienței, responsabilității și transparenței instituțiilor și asigurarea procesului decizional receptiv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.

Totodată, utilizarea domeniului tehnologiilor informaționale și de comunicații de către angajații SAI este îndreptat spre modernizarea și îmbunătățirea proceselor și practicilor de asigurare a ordinii de drept la nivel operațional și managerial și are drept scop asigurarea de beneficii directe și indirecte pentru cetățeni și persoanele străine care călătoresc în Republica Moldova și mediul de afaceri.

Implementarea viitorului sistem de servicii TIC pentru autoritățile din subordinea MAI va crea oportunități de inovare și dezvoltare la nivel instituțional, va maximiza utilizarea datelor și serviciilor guvernamentale prestate în beneficiul cetățenilor.

Schimbările continue din societate, complexitatea domeniilor de activitate ale MAI, recunoașterea și aderarea la valorile umane, juridice europene, impun modernizarea procedurilor de recrutare și formare de specialiști și în alte domenii decât cele juridice (drept), precum: pompieri și salvatori, polițiști de frontieră, specialiști în domeniul securității civile și publice, specialiști pentru domenii specifice ale criminalisticii sau tehnologiilor informaționale.

Programul a fost elaborat în cadrul unui proces participativ, în care au fost antrenați reprezentanți ai subdiviziunilor anticorupție specializate, reprezentanți ai subdiviziunilor din domeniul formării profesionale și specialiști ai TIC din SAI, precum și experți din mediul neguvernamental. Implementarea cu succes a Programului este în dependență directă de buna colaborare și acțiunile de reformare promovate de actorii centrali, în domeniul prevenirii și combaterii corupției, și anume: Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate, Procuratura Anticorupție și alte instituții care au setate prioritar sarcinile de combatere a corupției; în domeniul educației și cercetării – Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; în domeniul digitalizării – Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică și Agenția Servicii Publice.

2.4. Digitalizare

Necesitatea de schimbare a situației actuale persistă și pe palierul implementării sistemelor informaționale în domeniul afacerilor interne, care are la bază angajamentele internaționale și prioritățile guvernamentale, inclusiv cerințele determinate de asigurarea ordinii și securității publice, combaterea criminalității, gestionarea situației epidemiologice, migrația și asigurarea calității serviciilor publice prestate.

Oportunitățile de dezvoltare în domeniul afacerilor interne, prin prisma utilizării sistemelor informaționale, astăzi sunt mai accesibile datorită politicilor guvernamentale de implementare a conceptului de guvernare deschisă, de aplicare a tehnicilor avansate ale platformei guvernamentale de tip „cloud” și a altor servicii guvernamentale de platformă, precum și de interoperabilitatea acestora prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

Aceste servicii permit dezvoltarea sistemelor informaționale utilizate de organele de drept și subdiviziunile din domeniul afacerilor interne, inclusiv prin crearea unor soluții informatice specializate, în baza experienței autorităților similare din străinătate.
Valorificarea acestor oportunități și obținerea rezultatelor în timp cât mai scurt va contribui la dezvoltarea liniară și neîntreruptă a procesului informatic, cu costuri reduse și impact maxim.

Infrastructura TIC în domeniul afacerilor interne (LAN, WAN, hardware, software, baze de date, instrumente de training și instruire) are un potențial vast pentru dezvoltare.
În pofida faptului că la momentul actual subdiviziunile MAI dispun de echipamente aferente Tehnologiilor Informaționale (în continuare – TI), baza materială pe segmentul TI (computere, servere, periferice) nu corespunde integral necesităților.
O altă problemă o constituie stagnarea proceselor de dezvoltare a rețelelor locale în sediile subdiviziunilor MAI.
Acest fapt se explică printr-un deficit mare de specialiști în domeniul TIC la nivelul subdiviziunilor, iar competențele specialiștilor angajați necesită a fi sporite, inclusiv întreprinse activități de motivare a personalului specializat din domeniul TIC al afacerilor interne.

În același timp, resursele financiare alocate pentru sectorul TIC sunt insuficiente. Acest fapt este vizibil atât la nivel central, cât și în subdiviziunile teritoriale.
Dezvoltarea soluțiilor TIC în SAI, în mare măsură, a fost realizată din resursele alocate din bugetul de stat, precum și din sursele donatorilor. În acest proces deseori nu a fost asigurată continuitatea proiectelor, iar în condițiile lipsei suportului financiar din partea bugetului de stat, în etapele de postimplementare, multe dintre soluțiile software au devenit inutilizabile, iar altele au fost stopate.

Unele soluții software sunt utilizate de mai multe autorități de drept pentru formarea resurselor informaționale de stat, care sunt în proprietatea MAI și/sau gestionate de acesta (Registrul informației criminalistice și criminologice, Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii, Registrul de stat al armelor, Registrul accidentelor rutiere), iar altele sunt utilizate exclusiv pentru necesități interne/instituționale.
În SAI, pe lângă îmbunătățirea unor sectoare deja acoperite cu soluții TIC, există necesitatea stringentă de acoperire și a altor domenii de activitate prin elaborarea și implementarea acestor soluții TIC, cu aprobarea cadrului de reglementare necesar.

Pentru actualizarea arhitecturii de date la situația curentă, au fost studiate modificările cadrului normativ, inclusiv cele de reglementare internă. A fost analizat impactul asupra arhitecturii TIC instituționale produs de reforma administrației publice centrale, precum și de reorganizările din cadrul MAI în etapele anterioare. Reforma administrativă, simplificarea mecanismului de eliberare a actelor permisive, implementarea soluțiilor de tipul „ghișeu unic”, modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 sunt doar unii dintre factorii care au avut impact pentru arhitectura de date a MAI.

În urma analizelor efectuate, a fost constatată necesitatea extinderii utilizării unor aplicații comune existente (Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”, Sistemul informațional „Registrul electronic al contravențiilor”, Sistemul informaţional integrat automatizat ,,Migraţie şi azil”, Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră), precum și implementarea/extinderea de noi aplicații de platformă la nivelul MAI (ex.: Sistemul informațional automatizat de evidență dactiloscopică, Sistemul informațional „Centrul operațional de coordonare”, Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, în varianta nouă). Acest fapt a permis și înlocuirea unor fluxuri tradiționale cu fluxuri digitale.

O altă parte considerabilă de date este obținută/accesată prin utilizarea unor sisteme informaționale specializate și apoi integrate în alte fluxuri, activități și sisteme informaționale. Lipsa interoperabilității dintre diferite resurse informaționale impune existența în continuare a situațiilor în care informația critică este disponibilă doar în regim de vizualizare, apoi manual este introdusă în alt sistem informațional (ex.: la completarea unor date în SII BMA).
Prin prisma activităților de gestiune și de inventariere centralizată a arhitecturii de aplicații și echipamente TIC a MAI a fost identificată necesitatea implementării unor instrumente și procedee de evidență unică a ciclului de viață a componentelor la nivel de arhitectură TIC, altele decât evidența contabilă.
Analiza nivelului de realizare în perioada anticipată a proiectelor planificate de transformare TIC a MAI a identificat că fiecare proiect este asociat unui domeniu de intervenție: procese, oameni, aplicații, infrastructură.

Analiza rapoartelor de executare a proiectelor externe indică faptul că investițiile majore în domeniul TIC sunt efectuate în majoritatea cazurilor din suportul bugetar extern.
MAI, în conformitate cu obiectivele Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada anilor 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016, precum și ale Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 587/2016, i-a revenit sarcina de dezvoltare a unui sistem de comunicații pentru situații de urgență în standard TETRA (Terrestrial Trunked Radio), la nivel național, care reprezintă un standard european pentru comunicațiile radio profesioniste.

Astfel, în anul 2017, a fost inițiat proiectul „Asigurarea unui sistem de comunicații fiabil și eficient pentru scopuri operaționale în cadrul Poliției” (prevăzut în Matricea de politici, anexă a Acordului de finanțare CRIS:ENI/2015/038-144 „Suport pentru dezvoltarea Poliției”). Obiectivul general al proiectului era asigurarea acoperirii naționale cu servicii de comunicații critice conform tabelului 1:
Tabelul 1

Acoperirea cu servicii de comunicații critice

% de acoperire pentru terminalele mobile
Toată țara Centre raionale Drumuri naționale Sectoare de poliție
94,23 99,85 96,57 92,91
% de acoperire pentru terminalele portabile
Toată țara Centre raionale Drumuri naționale Sectoare de poliție
73,63 96,21 83,51 68,02

Sursa: Informații furnizate de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

Implementarea proiectului TETRA a fost finalizată cu succes în anul 2016 prin proiectul „Cross Border Infrastructure” din cadrul Programului operațional comun România–Republica Moldova pentru anii 2007-2013, realizat cu suportul Uniunii Europene. Proiectul prevedea crearea unei magistrale de transport de date radioreleu, care să asigure fluxul de informații securizat dintre subdiviziunile MAI (ex.: fluxul de date al Poliției de Frontieră din punctele de trecere ale frontierei; fluxul video de la camerele de termoviziune).

Pe parcursul anilor 2017-2020, a fost asigurată instalarea și operaționalizarea a 66 de stații de bază și crearea a 56 de legături radioreleu. Pentru activitățile respective preponderent s-a optat pe utilizarea infrastructurii de turnuri deținute de MAI (Cross Border Infrastructure), care însă nu asigură acoperirea integrală a teritoriului țării. Astfel, s-a utilizat și infrastructura deținută de operatorii de telefonie mobilă, cum ar fi Moldtelecom, Orange, Moldcell, precum și Î.S. „Radiocomunicații”.

Ca rezultat al implementării proiectului, s-a asigurat crearea unui sistem unic, specializat, de ultimă generație, pentru comunicații critice care urmează să devină instrumentul de bază pentru serviciile specializate de urgență, precum și pentru alte autorități, iar de buna funcționare a acestuia va depinde eficiența și calitatea serviciilor oferite populației și salvarea de vieți omenești în diverse situații de risc. Astfel, persistă sarcina iminentă de sporire a ratei accesului neîntrerupt la sistemele informaționale automatizate și comunicațiile electronice în domeniul afacerilor interne, crearea instrumentului național securizat de comunicații critice, disponibil pentru toate instituțiile de aplicare a legii și pentru sistemul național al apărării, în special, serviciile speciale de urgență.

Pe segmentul prestării serviciilor publice și gestionării sistemelor informaționale, în prezent, Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative la nivel național cuprinde 688 de servicii, dintre care 62 (9%) sunt prestate de subdiviziunile MAI. Dintre acestea doar 13 servicii sunt digitalizate și pot fi accesate online.
Concomitent, ghișeul unic al actelor permisive emise de instituțiile publice din Republica Moldova cuprinde 130 de licențe, certificate și autorizații, dintre care 9 se eliberează de MAI (serviciile de pază și securitate, autovehicule speciale și regimul de utilizare al armelor) și pot fi solicitate și achitate online.
În acest context, există necesitatea automatizării activității subdiviziunilor operative, a celor cu competențe de evidență și control pentru optimizarea și automatizarea proceselor de examinare a solicitărilor cetățenilor, adoptarea deciziilor și furnizarea, după caz, a autorizației în formă digitală.

De menționat că, într-o proporție impunătoare, în interacțiunea cu subdiviziunile MAI cetățenii recurg la achitări în regim online. Astfel, în anul 2020, 18% din volumul tranzacționat prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) a fost aferent achitării serviciilor prestate de subdiviziunile MAI, inclusiv amenzi contravenționale, taxe pentru acte juridice și permisive sau taxe percepute la admiterea cetățenilor străini. Respectiv, există necesitatea extinderii ariei de servicii acordate cetățenilor, cu posibilitatea achitării costurilor aferente în regim online.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu angajații din SAI apelează la resurse informaționale atât interne, cât și externe (ex.: SI gestionate de Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat). Estimativ, există cel puțin 16 registre gestionate de deținători externi, care sunt accesate de angajații MAI.
Concomitent, și sistemele informaționale automatizate (în continuare – SIA) gestionate nemijlocit de subdiviziunile MAI (Registrul informației criminalistice și criminologice (RICC); Registrul de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, Registrul accidentelor rutiere (RAR); Registrul de stat al armelor, Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Control trafic” și Registrul dactiloscopic) sunt accesate de alte autorități naționale care activează în domeniul ordinii și securității publice.

Utilizarea bazelor de date și a registrelor electronice obligă subdiviziunile din SAI să asigure securitatea informațională și protecția datelor cu caracter personal. Aceste masive informaționale constituie des obiecte ale atacurilor cibernetice din exteriorul și interiorul statului.
În acest sens, s-a cristalizat necesitatea sporirii gradului de protecție fizică și tehnică a resurselor informaționale în vederea garantării disponibilității, integrității și confidențialității datelor stocate.

Pe palierul de securitate cibernetică, Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică prin Legea nr. 6/2009. Totodată, a fost adoptată Legea nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice și au fost operate modificări la Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 în corespundere cu prevederile Convenției ratificate. Cu toate acestea, nu au fost implementate integral multiple prevederi de ordin material și procesual, inclusiv cele ce țin de dezvoltarea centrelor guvernamentale și instituționale de reacție la incidente de securitate cibernetică, precum și în cadrul MAI, care urmează să activeze la nivel instituțional 24/7. Această activitate este indisolubil legată de implementarea principiilor de securitate cibernetică de ordin tehnic și organizatoric pentru sistemele și resursele informaționale gestionate.

Legea nr. 71/2007 cu privire la registre reglementează raporturile juridice și modul de instituire, înregistrare, ținere, reorganizare și lichidare a registrelor. De asemenea, legea stabilește condițiile de ținere a registrelor, cerințele față de acestea, precum și atribuțiile organelor de control al registrelor. Elaborarea și ținerea registrelor conform prevederilor stipulate în lege va asigura un regim juridic propice pentru utilizarea datelor din aceste registre, în special în format electronic, care este o componentă de bază a activității de digitizare pentru domeniul afacerilor interne, aplicabile în folosul comunității.

Sistemul de management al securității informației nu este implementat și gestionat centralizat, controlul situației are un caracter de reacție la incidente și se efectuează doar în cazul apariției unor probleme.

Pornind de la importanța securității cibernetice și a protecției datelor cu caracter personal, cu care lucrează angajații autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, securitatea informațională reprezintă una dintre punctele-cheie în dezvoltarea sistemelor informatice și a resurselor informaționale. Concomitent, există necesitatea elaborării și aprobării cadrului normativ pentru sistemele informaționale nou-create, după caz, ajustarea cadrului normativ existent pentru resursele informaționale care urmează a fi dezvoltate.
Prezentul Program indică direcțiile-cheie privind asigurarea securității datelor cu caracter personal și securitate cibernetică, bazându-se pe experiența pozitivă din domeniul managementului securității cibernetice.

În urma implementării Programului, se urmărește scopul unificării la nivel instituțional și național a politicilor și a procedurilor de asigurare a protecției resurselor informaționale, dar și extinderea aplicării politicilor și reglementărilor aferente managementului securității informației de către toate instituțiile MAI.

XI. PLAN DE ACȚIUNI

Obiectivul general 5. Automatizarea proceselor informaționale, de lucru și prestare a serviciilor digitalizate în vederea sporirii încrederii și siguranței cetățenilor

5.2. Crearea condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților în domeniul TIC până în anul 2025

5.2.9. Operaționalizarea sistemului automatizat de monitorizare a circulației mijloacelor de transport și de persoane în/din Zona de securitate.
Indicatori de monitorizare: Sistem operaționalizat.

5.2.10. Crearea și operaționalizarea sistemului informațional „Agenda polițistului”.
Indicatori de monitorizare: Sistem creat și operaționalizat.

5.3. Evaluarea, reingineria (după caz) și digitalizarea proceselor informaționale de lucru și a serviciilor în domeniul afacerilor interne acordate cetățenilor

5.3.1. Crearea unui sistem informațional nou în domeniul migrației și azilului în contextul analizei business, digitizării și prestării serviciilor electronice, asigurării compatibilității și interoperabilității cu alte sisteme informaționale și servicii guvernamentale.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA cu serviciile guvernamentale (MPass, MConnect, MPay, MNotify) și sistemele externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.2. Crearea SIA „Registrul de stat al datelor genetice” pentru gestionarea materialului biologic recoltat de la persoanele și obiectele pasibile înregistrării genetice.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; caiet de sarcini elaborat; sistem informațional achiziționat și implementat; echipamente pentru laborator achiziționate; interoperabilitatea cu SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.3. Dezvoltarea SIA 112 în vederea furnizării de date suplimentare aferente cazului de urgență sesizat prin interogarea bazelor de date dedicate și interpunerea datelor din sistemul indicat cu referire la caracterul repetat al incidentului, acces al dispecerilor la interfața unică a SIA ale Ministerului Afacerilor Interne, aplicația mobilă de comunicare a sarcinilor resurselor de intervenție.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat; interoperabilitatea SIA externe realizată; interoperabilitatea cu SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată; modulul mobil de interacțiune cu resursele de intervenție implementat.

5.3.4. Implementarea Sistemului automatizat al controlului de frontieră (e-Gate) pentru reducerea timpului de traversare a frontierei de stat.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional achiziționat și implementat; interoperabilitatea cu SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.5. Dezvoltarea sistemului informațional automatizat pentru eliberarea informației cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea cu SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.6. Crearea Sistemului de înregistrare prealabilă a traversării frontierei de stat.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.7. Dezvoltarea Sistemului informațional „Centrul Operațional de Coordonare” (SI COC) al IGPF pentru activități de planificare a controlului frontierei de stat.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.8. Crearea sistemului informațional pentru identificarea biometrică a pasagerilor în punctele de trecere ale frontierei (FRS, amprente digitale).
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.9. Dezvoltarea sistemului informațional pentru implementarea tichetului electronic în 10 puncte de trecere ale frontierei de stat (cu statut „internațional”).
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat în 10 puncte de trecere ale frontierei; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.10. Extinderea funcționalităților pentru SIA Registrul de stat al armelor (RSA).
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA externe realizată; dezvoltarea modulului de evidență și monitorizare unică a circuitului armamentului și munițiilor din dotarea în cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne.

5.3.11. Dezvoltarea SIA pentru suport în activități operaționale SPIA pentru evaluarea riscurilor de corupție, evidența abaterilor disciplinare și gestiunea dosarelor de examinare a acestora, evidența persoanelor care au acces la secretul de stat.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional implementat.

5.3.12. Crearea SIA e-dosar contravențional.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; sistem informațional implementat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.13. Crearea SIA e-dosar penal
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; sistem informațional implementat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.14. Dezvoltarea și operaționalizarea SIA „Semnalări”.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.15. Dezvoltarea SIA „Registrul de stat al accidentelor rutiere” în vederea îmbunătățirii sistemelor de date privind accidentele rutiere, inclusiv prin introducerea unor noi seturi de date, conform cerințelor CADaS.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată; număr de rapoarte generate de sistem.

5.3.16. Extinderea SIA „Registrul de evidență a contravențiilor” ce va include totalitatea informației sistematizate cu caracter contravențional
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA interne și externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.17. Dezvoltarea și re-ingineria soluției informatice pentru RICC destinate păstrării, prelucrării și utilizării informațiilor cu caracter criminal, precum și evidenței unice a infracțiunilor.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional implementat; interoperabilitatea SIA externe realizată; interoperabilitatea SIA interne și externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

5.3.18. Dezvoltarea SIA AFIS (achiziționarea și implementarea în cadrul celor 40 de centre multifuncționale ale ASP a tehnicii și licenței pentru preluarea amprentelor papilare și palmare).
Indicatori de monitorizare: Achiziționarea tehnică și licențe pentru 40 de centre de documentare a conducătorilor auto.

5.3.19. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat ,,Registrul rezervelor de stat și de mobilizare”.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional dezvoltat și operaționalizat.

5.3.20. Dezvoltarea SIA managementul misiunilor de intervenție ale instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (planificarea resurselor, coordonarea eficientă a forțelor și contabilizarea rezultatelor prin corelare cu situația operativă la un anumit moment și misiunile realizate) în vederea menținerii și restabilirii ordinii publice, protecției liniștii și a bunurilor materiale a cetățenilor.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată; sistem informațional implementat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA interne și externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată; număr de rapoarte implementate.

5.3.21. Dezvoltarea sistemului informațional pentru Serviciul medical pentru a asigura monitorizarea în regim real a prestării serviciilor medicale angajaților și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne, a îmbunătăți calitatea și a crește nivelul de transparență în procesul de prestare a serviciilor medicale și de utilizare a mijloacelor financiare destinate acestora.
Indicatori de monitorizare: Sistem informațional implementat și operaționalizat; interoperabilitatea SIA interne și externe realizată; găzduirea în MCloud asigurată.

Obiectivul general 6. Consolidarea sistemelor de management al serviciilor TIC și securității informaționale

6.1. Creșterea capacității instituționale proprii în domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor până în anul 2025

6.1.1. Instituționalizarea STI prin ridicarea capacităților de prestare a serviciilor în domeniile tehnologiilor informaționale și comunicațiilor pentru administrarea, menținerea și dezvoltarea resurselor informaționale și infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor.
Indicatori de monitorizare: Echipa de proprii administratori, dezvoltatori, business analiști/ product owner-i a resurselor informaționale gestionate formată; număr de proiecte în care se implică echipa de Project Management pe segmentul TIC; scăderea sumei și numărului serviciilor TIC externalizate cu 40%.

6.1.2. Eliminarea masivului de date istorice necesar a fi utilizate în formă nedigitală prin digitizarea acestora și implementarea instrumentelor de control al calității datelor.
Indicatori de monitorizare: Raport de verificare a calității datelor trimestrial pentru 50% de sisteme informaționale gestionate, utilizate pentru procese operaționale de bază, elaborat și propuneri de remediere prezentate; 100% de date istorice pe suport digital arhivate și digitizate până la finele anului 2024.

6.2. Crearea mecanismelor juridice de implementare a resurselor informaționale de stat și departamentale în domeniul afacerilor interne până în anul 2025.

6.2.1. Elaborarea cadrului normativ pentru sistemul de comunicații critice în standard TETRA.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.2. Elaborarea conceptului și a regulamentului sistemului de supraveghere video instituțional (camere de corp portabile, sistem de supraveghere video în automobile de serviciu și sediile autorităților și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne).
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.3. Elaborarea regulamentului privind serviciile de eliberare a informației cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloacele de transport.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.4. Elaborarea conceptului și regulamentului privind aplicația suport informațional pentru angajații sistemului afacerilor interne (e-data).
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.5. Elaborarea conceptului și regulamentului pentru SIA de evidență a agresorilor.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.6. Elaborarea conceptului și regulamentului pentru SIA Colaborator al Ministerului Afacerilor Interne.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.7. Elaborarea conceptului și regulamentului pentru sistemul automatizat de colectare și analiză a datelor în domeniul poliției.
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.

6.2.8. Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea platformei de supraveghere video în locurile publice (Safe City).
Indicatori de monitorizare: Hotărâre de Guvern aprobată.